12.12.2017

Toimintasäännöt

TOIMINTASÄÄNNÖT

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Tampereen Akvaarioseura ry. Sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Yhdistys on perustettu vuonna 1945.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on akvaarioharrastuksen edistäminen yhdistyksen kotipaikkakunnalla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

 • järjestää kokouksia, kursseja, luento- ja keskustelutilaisuuksia, näyttelyitä ja retkiä
 • edistää akvaarioalan tuntemusta ja siihen liittyvää tutkimusta
 • toimii muilla vastaavanlaisilla tavoilla
 • harjoittaa akvaarioharrastusta tukevaa julkaisutoimintaa kotipaikkakunnallaan

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä hyvämaineinen akvaarioharrastuksesta kiinnostunut luonnollinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö.

Jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, nuorisojäseniä, kannattajajäseniä, ainaisjäseniä ja kunniajäseniä. Nuorisojäseniä ovat luonnolliset henkilöt sen kalenterivuoden loppuun asti, jona he täyttävät 16 vuotta, kannattajajäseniä luonnolliset ja juridiset henkilöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa, kunniajäseniä hallituksen siihen kutsumat luonnolliset henkilöt, jotka erityisen ansiokkaasti ovat toimineet yhdistyksen tai akvaarionharrastuksen hyväksi. Muut jäsenet ovat varsinaisia jäseniä.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäseniltä perittävien liittymis- ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää syyskokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Kunniajäsen on vapaa liittymis- ja jäsenmaksuista.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus voi katsoa vuoden ajalta jäsenmaksun maksamatta jättäneen jäsenen eronneeksi yhdistyksestä.

4 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi ja jäsenten kaksi kalenterivuotta siten, että vuosittain kolme heistä on erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun tämä katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen on oikeutettu kirjoittamaan yhdistyksen puheenjohtaja yksin, rahaston hoitaja raha-asioissa yksin ja kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

6 § TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen toimintaa ja tilejä tarkastavat syyskokouksen valitsemat tilintarkastajat, joiden toimikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään vuosittain hallituksen määrääminä päivinä, kevätkokous helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä, ainaisjäsenellä ja kunniajäsenellä äänioikeus ja yksi (1) ääni. Vaali toimitetaan aina suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli joku äänioikeutetuista sitä vaatii.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kuukautta ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9 § KEVÄTKOKOUS

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. kokouksen päättäminen

 

10 § SYYSKOKOUS

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 9. kokouksen päättäminen

11 § KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT

Yhdistyksen ja hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat tarkastavat tähän tehtävään valitut tarkastajat ja hallituksen kokousten pöytäkirjat luetaan julki hallituksen seuraavassa kokouksessa ja hyväksytään vahvistetuiksi tai korjataan kokouksessa tehtävillä päätöksillä.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Päätös voidaan tehdä vain, jos asiasta on mainittu kokouskutsussa, ja sen syntyminen edellyttää, että sen puolesta on annettu vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä. Päätös tulee voimaan, jos molemmissa kokouksissa muuttamista on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (¾) kokouksessa annetuista äänistä.

13 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kahdessa (2) perättäisessä kokouksessa, joiden väliajan täytyy olla vähintään yksi (1) kuukausi ja joiden kutsuissa on erikseen mainittu.

Päätös tulee voimaan, jos molemmissa kokouksissa purkamista on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (¾) kokouksessa annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa on sen varat käytettävä purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaan seuran tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi.

14 § YHDISTYSLAKI

Muutoin noudatetaan, mitä voimassa oleva yhdistyslaki säätää.